Program for Fjerde nordiske konferanse om mentalisering og mentaliseringsbaserte terapier.

Dag 1 – torsdag 31.05.2018 

Kl. 09.00 Åpningsseremoni: 1) Velkommen fra leder i organisasjonskomiteen, Henning Jordet. 2) Kunstnerisk innslag med dansere – cirka. 15 min.

Kl. 09.15 Plenum 1. Introduksjon ved Finn Skårderud. Sune Bo: «Smells like teen spirit» – mentalisering, personlighetsforstyrrelser og unge.

Kl. 10.30–12.00 Workshops:

1 Ungdommer, mentaliseringsproblemer og MBT. Leder: Sune Bo. Sted: Plenumsal

 • a) Janne Walløe og Stefan Lock Jensen: Erfaringer med AMBIT fra klinikk 2, Roskilde
 • b) Mie Poulsgaard Jørgensen: Familier og pårørende til personer med borderline personlighedsforstyrrelse – hvad ved vi, og hvordan kan vi inddrage de pårørende i behandlingen?
 • c) Fredrik Cappelen og Øyvind Urnes: Ungdom med kompleks problematikk i et MBT-A- program.

2 MBT-ED: Mentaliseringsbasert terapi ved spiseforstyrrelser. Ledere: Finn Skårderud og Bente Sommerfeldt. Sted: Møterommet

 • a) Bente Sommerfeldt: Boken om MBT-ED. Modellen slik den foreligger i dag.
 • b) Finn Skårderud: Mentalisering gammel årgang. Hilde Bruch som pioner.
 • c) David Clinton: Spiseforstyrrelser, kropp og følelser.

3 Psykoedukasjon i MBT. Leder: Elfrida Kvarstein. Sted: Styrerommet

 • a) Siri Johns: Om MBT psykoedukativ gruppe. Perspektiv fra erfaren MBT gruppeterapeut.
 • b) Ingrid Tande Ditlefsen: Om MBT psykoedukativ gruppe. Perspektiv fra pasienter i et MBT-program.
 • c) Christian Schlüter: Om psykoedukative intervensjoner i MBT: Perspektiv fra erfaren MBT-terapeut.

4 Kasusformuleringer. Leder: Sigmund Karterud. Sted: Big Time

 • a) Sigmund Karterud: Psykoterapi og kasusformuleringer. En historisk og sjangermessig oversikt.
 • b) Mickey Kongerslev: Kjennetegn og utfordringer for kasusformuleringer i MBT. Ferdighetstrening gjennom drøfting av tre forskjellige kasusformuleringer: En eksemplarisk tekst, en uferdig tekst og en dårlig tekst. Hva består forskjellene i?

Kl. 12.00–13.00 Lunsj

Kl. 13.00–14.00 Plenum 2. Introduksjon ved Sigmund Karterud. Carsten René Jørgensen: Den psykoterapeutiske holdning. Virksomme faktorer i psykoterapi: Manualisert teknikk, terapeutens personlige kvaliteter, psykoterapeutisk holdning?

Kl. 14.30–16.00 Workshops:

5 MBT i forskjellige kontekster. Leder: Mickey Kongerslev. Sted: Plenumsal

 • a) Marie Skaalum Bloch: Mentaliseringsbaseret behandling af angstpatienter – outcome og klinik.
 • b) Aksel Grosen og Lone Katballe: Psykiatrisk fysioterapi med afsæt i mentaliseringsbaseret terapi.

6 Mentalisering og kultur. Leder: Espen Folmo. Sted: Styrerommet

 • a) Carsten René Jørgensen: Trump som symptom på dysfunktioner i de senmoderne samfund – epistemisk tillid og identitetskriser i en narcissistisk virkelighed.
 • b) Eivind Normann-Eide: Fra Anna Karenina til Prozak Nation – mentaliseringssvikt i litteraturens verden.
 • c) Morten Hegdal: Mentalisering og ledelse.

7 Forskning om MBT. Leder: Elfrida Kvarstein. Sted: Big Time

 • a) Mie Poulsgaard Jørgensen: Current state: Evidensgrunnlaget for MBT  – hvor står vi?
 • b) Sophie Juul: MBT  – i  kortformat?
 • c) Hedvig Svendsrud: Mentalisering er mer enn ord. Foreldrementalisering av kropp og bevegelse i samspill med spedbarn.
 • d) Katharina Morken: Kvalitativ forskning – kan det opplyse oss videre om behandling?

8 MBT gruppeterapi. Leder: Per Sørensen. Sted: Møterommet

 • a) Torben Heinskou, Ulla Charlotte Beck og Peter Koefoed: Mentaliserende systemer omkring behandlingsarbejde.
 • b) Jens Kalleklev: En komparativ studie av mentaliseringsbasert og psykodynamisk gruppeterapi.
 • c) Mehrak Salimi og Ann Bøckel: Et fokuseret korttidsforløb til emosjonelt ustabil PF i MBT-G regi.
 • d) Per Sørensen: MBT-G og gruppeanalytisk tenkning.

Kveld: Fest i Gamle museet fra klokken 20. Fingermat vil bli servert.


Dag 2 – fredag 01.06.2017

Kl. 09.00 Plenum 3. Introduksjon ved Anna Steen. Anna Björnör Sylvén: «Se barnet – att vara föräldrar tillsammans.»

Kl. 10.30–12.00 Workshops:

9 Minding the baby. Leder: Anna Sylvén. Sted: Plenumsalen

 • a) Karin Lindqvist: Att bygga från grunden – arbete med mentaliseringens byggstenar i MBT-C

10 MBT i rusfeltet. Leder: Katharina Morken. Sted: Big Time

 • a) Katharina Morken: Innledning og presentasjon av MBT-RUS og foredragsholdere.
 • b) Fredrik Sylvester Jensen: Ledelse av MBT-team i tverrfaglig spesialisert rusbehandling – om teamledelse, organisatoriske faktorer og gruppeprosesser i og rundt et MBT-team.
 • c) Maria Anter og Balint Karpati: Att handtera sug og «smitta» i MBT-grupper.
 • d) Morten Øvrebø og Bjarne Olsen: Erfaringer fra gruppeterapi i MBT-RUS for menn – hva er viktige kliniske komponenter?

11 Forskning om mentalisering. Leder: Björn Philips. Sted: Møterommet

 • a) Marie Skaalum Bloch og Stine Steen Høgenhaug: Mentalisering forbundet med angst- og tvangslidelser.
 • b) Bjørn Philips: Mentalisering och MBT-följsamhet/kvalitet som processfaktorer i psykoterapi för patienter med dubbeldiagnos.
 • c) Jonas Stålheim: Mentalisering och affektregulering vid samtidig psykos- och drogproblematik.

12 MBT for antisosiale personer. Leder: Benjamin Hummelen. Sted: Styrerommet

Rollespill der Ellen Digre spiller terapeuten og Fredrik Holth spiller pasienten. Rollespillet deles inn i tre sekvenser med cirka 15 min. diskusjon etter hver sekvens.

Kl. 12.00–13.00 Lunsj

Kl. 13.00–14.30 Workshops:

13 MBT miljøterapi. Ledere: Finn Skårderud og Bente Sommerfeldt. Sted: Plenumsalen

 • a) Finn Skårderud og Bente Sommerfeldt: Mentaliseringsbasert miljøterapi: Made in Scandinavia. Om innhold og strukturer.
 • b) Lina Thorsnes: Implementering av MBT-M i allmennpsykiatriske døgnavdelinger ved Solli DPS.
 • c) Lisbet Knudsen og Carl Olverin: MBT på behandlingshem, för ungdomar med sammansatt problematik.
 • d) Ragnhild Norstrøm: Akutt mentalisering

14 MBT for unnvikende personer. Leder: Sebastian Simonsen. Sted: Møterommet

 • a) Ingeborg Eikenæs: Mentaliseringssvikt, tilknytningsvansker og barndomserfaringer hos pasienter med unnvikende personlighetsforstyrrelse.
 • b) Christina Kjær Frederiksen: Affekt profil og emotionel forvaltning hos AvPD.
 • c) Nana Lund Nørgaard: Affekt-profil og emotionel forvaltning hos AvPD.

15 MBT-laben og skåring av terapier. Leder: Espen Folmo. Sted: Styrerommet

 • a) Elfrida Kvarstein: MBT skåring – potensiale i klinikk og forskning.
 • b) Espen Folmo: Skåring av etterlevelse og kvalitet i MBT.
 • c) Espen Folmo: Live-skåring av MBT-terapi.

16 Personlighetsteori og mentalisering. Leder: Sigmund Karterud. Sted: Big Time

 • a) Sigmund Karterud: Kjerneselvet og implisitt mentalisering versus det selvreflekterende selvet og eksplisitt mentalisering.
 • b) Sigmund Karterud: Separasjonsangstens betydning for borderline PF.
 • c) Sigmund Karterud: «Lost in emotions»: Det overinvolverte tilknytningsmønsterets betydning for borderline PF.

Kl 15.00–16.00 Plenum 4. Introduksjon ved Morten Kjølbye. Finn Skårderud i samtale med filmskaper Joachim Trier under vignetten «Indre og ytre bilder – kunsten å forestille seg».

Avslutning