Kurstilbud ved Institutt for mentalisering

 Instituttet tilbyr dagsseminarer, utdannelsesprogrammer og kurs for klinisk helsepersonell samt utdannelses og veiledningsprogrammer for avdelinger og institusjoner. Utdanningen ved Institutt for Mentalisering består per dags dato av et tredagers introduksjonskurs og ettårige videregående kurs i individualterapi, gruppeterapi og miljøterapi. Dagskonferanser og seminarer annonseres løpende på våre nettsider.

Introduksjonskurs

Introduksjonskurs i mentalisering og mentaliseringsbasert terapi

Dette er et tre dagers kurs som dekker historikk, teori om mentalisering, personlighetsutvikling og psykopatologi, forholdet til andre terapiretninger, evidensgrunnlaget for MBT, grunnleggende teknikk for MBT individual- og gruppeterapi, basert på forelesninger, rollespill og video-demontrasjoner. Kurset tilsvarer kurset som tilbys ved Anna Freud Centre i London (med Anthony Bateman og Peter Fonagy), og arrangeres hvert halvår. Det legges opp til mye praktisk trening i smågrupper. Kurset (eller tilsvarende) er en forutsetning for å kunne delta på videregående kurs ved Instituttet.

Videregående kurs

Mentaliseringsbasert individualterapi

Kurs i mentaliseringsbasert individualterapi er i hovedsak et teknisk-terapeutisk kurs. Fremste læringsmål er at deltakerne erverver seg bedre tekniske ferdigheter i MBT individualterapi. Andre læringsmål er at deltakerne lærer seg å anvende MBT vurderingsskala, samt tilegner seg bedre teoretisk forståelse av mentalisering, psykodynamikk og intersubjektivitet ved alvorlig personlighetspatologi (inkludert spiseforstyrrelser) og MBT. Kurset består av åtte månedlige heldagssamlinger fordelt over ett år. Det forutsettes at deltakerne har en psykoterapeutisk praksis der en tilstreber MBT på en pasient med alvorlig personlighetspatologi og at man kan legge frem video-opptak av terapien i sin smågruppe.

Mentaliseringsbasert gruppeterapi

Kurs i Mentaliseringsbasert gruppeterapi er i hovedsak et teknisk-terapeutisk kurs. Fremste læringsmål er at deltakerne erverver seg bedre tekniske ferdigheter i mentaliseringsbasert gruppeterapi, som inkluderer psykopedagogisk og dynamisk MBT. Andre læringsmål er at deltakerne lærer å anvende MBT vurderingsskala for grupper, samt tilegner seg bedre teoretisk forståelse av mentalisering, psykodynamikk og intersubjektivitet ved alvorlig personlighetspatologi. Kurset består av åtte månedlige heldagssamlinger fordelt over ett år. Det forutsettes at deltakerne har en gruppeterapeutisk praksis der en tilstreber MBT-G og at man kan legge frem video-opptak av terapien.

Mentaliseringsbasert miljøterapi

Utdannelsesprogram for mentaliseringsbasert miljøterapi (MBT-M) er tilrettelagt for fagpersoner med treårig helse- og sosialfaglig høyskoleutdannelse samt psykologer og leger i miljøterapeutiske institusjoner. Det overordnete læringsmålet er å fremme deltakernes kompetanse i hvordan mentaliseringsmodellen kan implementeres i miljøterapeutiske sammenhenger. Det betyr gode kunnskaper om mentalisering og mentaliseringssvikt og den betydning dette har for mental helse og psykopatologi. Det legges vekt på de vanligste formene for psykiske lidelser og atferdsvansker som man finner innenfor behandlings- og omsorgsinstitusjoner. Det betyr også ferdigheter i samspillet mellom klienter og profesjonelle i miljøterapeutiske institusjoner, slik det utspiller seg i topersonersforhold, i grupper og innenfor institusjoner som helhet. Kurset består av fem månedlige heldagssamlinger fordelt over et semester. Undervisningsformen veksler mellom forelesninger, video-demontrasjoner, praktiske øvelser, rollespill i smågrupper og hjemmeoppgaver mellom samlingene.

Før påmelding til videregående kurs i mentaliseringsbasert individual- og gruppeterapi må du sende en søknad til post@mentalisering.no hvor du kort beskriver:
1) Arbeidssted.
2) Profesjon.
3) Tidligere psykoterapiutdanning.
4) Om du har deltatt på introduksjonskurset i mentalisering og MBT.

Dagskonferanser og seminarer

Konferanse om mentaliseringsbasert miljøterapi

Målsettingen med konferansen er å bidra til at miljøterapi forankres tydeligere i teoretiske og praktiske modeller. Mentalisering og mentaliseringsbaserte terapier vekker for tiden stor interesse, og oppleves av mange som inkluderende og som et godt supplement til andre psykoterapeutiske tilnærminger. Nysgjerrighet, opptatthet av eget og andres sinn og undring er kjerneelementene i en mentaliserende terapeutisk holdning. Den terapeutiske holdningen innebærer også å være følelsesfokusert, ikke-vitende, leken, aktiv i dialog med pasienten og å løfte frem forskjellige perspektiver. Forskjellige strukturer fremmer slike praksiser, som grupper, individualsamtaler og psykoedukasjon. Konferansen vil presentere teori og forskning, men ikke minst bidra med en rekke praktiske og kliniske eksempler fra miljøterapi.

Mentaliseringsbasert familieterapi

Instituttet holder workshops i Toscana om mentaliseringsbasert familieterapi med prof. Finn Skårderud og prof. Eia Asen på vårsemesteret. I løpet av workshopen gis deltakerne en grundig introduksjon i teori om mentalisering, og det vil demonstreres teknikker i mentaliseringsbasert familieterapi. Asen er en helt unik foreleser, og våre workshoper er en av få muligheter til å bli undervist av den kjente familieterapeuten.

Nordisk konferanse om mentalisering og MBT

Den første nordiske konferansen om mentalisering og mentaliseringsbasert terapi (MBT) ble arrangert i Oslo 7-8. juni 2012. Det var et bredt sammensatt program av fremtredende nordiske klinikere og forskere. I tillegg til plenumsforedrag var det 8 seminarer og 8 workshops som dekker et vidt spekter av emner. Hovedgjesten i 2012 var Anthony Bateman. I 2014 arrangerte Forum for Mentalisering DK en tilsvarende Andre nordiske konferanse om mentalisering og MBT. Sommeren 2018 var Instituttet igjen vertskap for konferansen.

Personlighet og personlighetsforstyrrelser. En moderne teori for selvforståelse og terapeutisk praksis

Formålet med dagskurset er innføring i en moderne og overordnet personlighetsteori som kan reorganisere den kunnskapen vi allerede har og formulere dette i et forståelig og anvendelig språk. Personlighet angår alle. Det handler om å forstå seg selv og andre og om sosialt samspill. Moderne samfunn krever en moderne og kunnskapsbasert personlighetsteori som kan korrigere tidligere overleverte feilaktige forestillinger. Dette er spesielt viktig for utdannelse av yrkesgrupper som har med mennesker å gjøre. Kurset gir en innføring i personlighetens tre hovedkomponenter og hvordan de bygger på hverandre. Disse komponentene er Temperament, Attachment/tilknytning og Mentalisering (selv-bevissthet) (TAM). Kurset vil drøfte personlighetsforstyrrelser i lys av TAM-teorien og terapeutiske implikasjoner.

Dagskurs om «Korttids personlighetsgruppe (MBT-G)»

Kurset er myntet på erfarne gruppeterapeuter som er godt kjent med prinsipper for mentaliseringsbasert gruppeterapi (MBT-G). Dette kurset gjennomgår retningslinjer for korttids MBT-G, myntet på klienter med lettere til moderate personlighetsproblemer, gjerne med en blanding av unnvikende, avhengige og emosjonelt ustabile trekk. Korttids MBT-G er spesielt utviklet for å kunne gi et adekvat terapeutisk tilbud til klienter ved DPS som ikke tilhører de mest alvorlige personlighetsforstyrrelsene. Korttids MBT-G handler om en lukket gruppe som møtes til 20 ukentlige gruppemøter hvorav de første fem er psykoedukative med vekt på utarbeiding av kasusformulering styrt av TAM-teorien for personlighet, fulgt av 15 gruppemøter som følger standard MBT-G prinsipper.

Gruppekurs om personlighet og personlighetsproblemer

Tidligere «Mentaliseringsbasert psykoedukativ gruppeterapi» har vist seg å være et populært og nyttig terapeutisk tilbud til DPS’er og døgninstitusjoner. Opprinnelig var dette laget for borderline (emosjonelt ustabil) personlighetsforstyrrelse, men det har vist seg å være nyttig for flertallet av klientene ved DPS, enten som et terapeutisk tiltak i seg selv, eller i kombinasjon med annen behandling, og særskilt som innledende fase til mentaliseringsbasert terapi (MBT). Den opprinnelige manualen er derfor omarbeidet for å passe ennå bedre til et allment klientell i psykisk helsevern i tillegg til at kurset også kan tilrettelegges for folk i sin alminnelighet. Manualen tar nå sitt utgangspunkt i moderne personlighetsteori (TAM-teorien om Temperament, Attachment/tilknytning og Mentalisering). Kurset gjennomgår viktige trekk ved teorien og pedagogiske prinsipper for læring av en form for selvforståelse som fremmer terapeutiske endringsprosesser. I tillegg trenes det på praktiske ferdigheter gjennom rollespill.


Utdannelses- og veiledningspakker for team og avdelinger på sykehus/DPS

Institutt for Mentalisering har samarbeidet med flere sykehusavdelinger i Norge og bidratt aktivt med undervisning og veiledning for å implementere mentaliseringsbaserte behandlingsprogrammer. Instituttet utarbeider og tilrettelegger spesifikke utdannelses- og veiledningsprogram som svarer til institusjonens, avdelingens eller postens ønsker, mål og behov. Det understrekes at den undervisning og veiledning som gis av Instituttet er myntet på implementering av behandlingsmodellen. Ledelsen ved sykehuset/avdelingen må forplikte seg til å legge administrative, økonomiske og faglige forhold til rette.