Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /home/mentalis/public_html/wp-content/plugins/Builder/Builder.php on line 15
MBT i praksis - Mentalisering

Prosjekter og programmer

Personlighetsforstyrrelser

Avdeling for personlighetspsykiatri, Oslo universitetssykehus

Personlighetspoliklinikken kan ta i behandling alle typer personlighetspatologi, men hovedvekten er lagt på borderlinetilstander. Maksimal behandlingstid er 2 år i individualterapi og 3 år i gruppeterapi. Innledningsvis er det obligatorisk med 9 ganger (lukket) psykopedagogisk MBT gruppe. Ved spesielle behov kan det også i tillegg gis tidsbegrenset kroppsbevissthetgruppe og/eller billedterapigruppe. Behandlingskapasiteten er ca 90 pasienter og det drives til sammen ca 15 grupper. Det er videobasert veiledning for staben.

MBT Huddinge, Huddinge psykiatriska öppenvårdsmottagning, Psykiatri Sydväst, Stockholms läns landsting, Sverige

MBT Huddinge startet sin virksomhet i 2005. De arbeider med mentaliseringsbasert terapi for pasienter med ustabil (borderline) personlighetsforstyrrelse og forsøker å følge Batemans og Fonagys modell så nært som mulig. Her gis også kurs på høgskolenivå i mentalisering og MBT i samarbeid med Karolinska Institutet Education.

Klinik for Personlighedsforstyrrelser, De Psykiatriske Specialklinikker, Århus Universitetshospital, Danmark

Klinik for personlighedsforstryrrelser i Århus har inkorporert Mentaliserings Basert Terapi som sin foretrukne behandlingsform til Borderline personlighetsforstyrrelser. I denne sammenheng forsker de på effekten av behandlingen, samt tilbyr mentaliseringskurs fra tid til annen.

Halliwick Psychotherapy Service, St. Ann’s Hospital, London

Dette er stedet der MBT ble utviklet av Anthony Bateman og hans stab i samarbeid med Peter Fonagy. Her drives langtids (inntil 18 måneder) dagavdelingsbehandling etterfulgt av poliklinisk gruppepsykoterapi. Programmet er beskrevet i Bateman & Fonagy 1999 og 2001. Se artikkelsiden. Målgruppen er pasienter med borderline personlighetsforstyrrelse med utagerende adferd og et lavt funksjonsnivå (GAF=35-40). Tilleggsproblemer er gjerne rusmisbruk, spiseforstyrrelse og/eller antisosial adferd.

Psychotherapeutisch Centrum De Viersprong

Inspirert av arbeidene til Bateman & Fonagy ble dette langtids dagbehandlingsprogrammet etablert i 2004. Programmet er veiledet av Bateman og regnes for å være ganske likt Halliwick.

The Menninger Clinic, Houston, USA

Menningerklinikken er, siden 1925, kjent som en av de fremste psykiatriske klinikkene i USA. Klinikken har nedfelt i sitt overordnede program at den skal arbeide etter mentaliseringsbaserte retningslinjer og at dette også skal være styrende for utdanning og forskning. Mye av virksomheten er beskrevet i boken “Handbook of Mentalization-Based Treatment” (2006).

Spiseforstyrrelser

Psykoterapiprosjektet ved Kompetansesenteret, Regional avdeling for spiseforstyrrelser, Oslo Universitetssykehus

I perioden 2007-2014 ble det startet et multisenterprosjekt hvor ulike behandlingsmiljøer i Skandinavia arbeider etter å utvikle mentaliseringsbasert terapi for personer med spiseforstyrrelser (MBT-ED). Denne studien har blitt ledet av Psykoterapiprosjektet ved professor dr. med og overlege Finn Skårderud og psykologspesialist Bente Sommerfeldt. Prosjektets formål har vært å utvikle en formell og organisatorisk ramme for den systematiske utviklingen av psykoterapeutisk kompetanse for spiseforstyrrelser. Prosjektet har vektlagt psykoterapeutisk metodeutvikling med særlig vekt på utvikling av mentaliseringsbasert terapi for personer med spiseforstyrrelser. Det arbeides nå med å evaluere prosjektet og flere artikler er under utarbeidelse.

Rus

Stiftelsen Bergensklinikkene

Stiftelsen Bergensklinikkene besluttet i 2010 å gjennomføre et 3- årig pilotprosjekt i kombinert MBT og rusbehandling. Kriteriene for deltakelse i prosjektet var at pasientene (kvinner) hadde varianter av emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse (PF) og alvorlig rusproblematikk. Pasientene viste bedring på alle mål etter terapi etter mentaliseringsbaserte retningslinjer i gjennomsnitt 21 måneder.

MBT er nå et av behandlingstilbudene i Stiftelsen Bergensklinikkene, nå også for mannlige pasienter. De vil derfor anbefale polikliniske team for mentaliseringsbasert rusterapi (MBT-rus) for andre. Det eksisterer et lett tilgjengelig opplæringsprogram, imidlertid er støtte fra ledelsen for omorganisering, gjennomføringskraft og midler til opplæring viktig.

Kontaktperson: Nina Areford, nina.arefjord(at)bergensklinikkene.no

Arefjord, N., Karterud, S., & Lossius, K. (2014) Mentalisering i rusklinikk Mentaliseringsbasert terapi er en potensielt fruktbar behandlingsmetode også i tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Tidsskrift for Norsk Psykologforening .Vol 51 s 461- 464 Arefjord, N. (2013)

Mentaliseringsbasert terapi (MBT) til rusavhengige kvinner med emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse. Et samarbeidsprosjekt i Stiftelsen Bergensklinikkene mellom Kompetansesenter rus- region vest og Avdeling for klinisk virksomhet. Avsluttende rapport for pilotprosjektet. ISDN 978-82-8224-042-0ISDN 978-42-0

Morken, K., Karterud, S., & Arefjord, N. (2014). Transforming disorganized attachment through mentalization-based treatment. Journal of Contemporary Psychotherapy. doi:10.1007/s10879-013-9246-8.

Øvrebø, M., & Holgersen, H. (2012). Terapeuters opplevelse i praksis etter opplæring i mentaliseringsbasert terapi. Et kvalitativt pilotstudie. Matrix, Vol. 29 nr. 4

Utdannelses- og veiledningsprogram for Avdeling for rusrelatert psykiatri og avhengighet, Sykehuset Innlandet, Hov i Land

Familieenheten Hov er en langtids døgnenhet (opptil 1 år). De tilbyr tverrfaglig spesialisert behandling til familier hvor de voksne har rusproblemer og kan ta imot inntil 10 familier. Familiene legges inn sammen med barna sine og bor sammen i egne leiligheter på institusjonens område. I perioden 2007-2009 veiledet og underviste Finn Skårderud og Bente Sommerfeldt om mentalisering og mentaliseringsbasert forståelse av rus, avhengighet og komorbide lidelser, MBT formulering, MBT behandlingsteknikker for miljøterapi, familieterapi, individual – og gruppeterapi. Avdelingen har hatt som mål å dreie mer av den faglige virksomheten ved enheten mot mentaliseringsbasert behandling.

Andre utdannelses- og veiledningsprogrammer

Prosjekt Mentalisering – Utdannelses- og veiledningsprogram for Post A3 ved Avdeling A, Sanderud Sykehus Post A-3

Prosjekt Mentalisering – Utdannelses- og veiledningsprogram for Post A3 ved Avdeling A, Sanderud Sykehus Post A-3 er en femdøgns intermediæravdeling for alvorlige ikke-psykotiske lidelser, som alvorlige personlighetsforstyrrelser, dissosiative lidelser, alvorlige posttraumatiske lidelser, alvorlige tvagslidelser, m.m. I perioden 2007-2010 har Finn Skårderud, Bente Sommerfeldt og Sigmund Karterud undervist og veiledet om mentalisering, mentaliseringsbasert forståelse av alvorlig psykopatologi, MBT problemformulering og MBT behandlingsteknikker for miljøterapi, gruppe- og individualterapi. Avdelingen har de siste årene gjennomgått omorganisering, men har bevart noen av kjerneelementene fra mentaliseringsbasert praksis.

Mentaliseringsbasert terapi ved Solli DPS

Solli DPS er en privat ideell virksomhet som er lokalisert i Bergen. Solli DPS har driftsavtale med Helse Vest RHF og leverer tjenester som en del av det offentlige helsetilbudet i regionen. Ved Solli DPS har det blitt jobbet med MBT i gruppe, individuelt og miljøterapeutisk siden 2011. Fra 2014 har arbeidet med MBT blitt mer strukruert og med tydeligere overordnede rammebetingelser. Sentralt i dette arbeidet er at det blitt opprettet et eget MBT-team på tvers av avdelingene i DPSet. Teamet tilbyr kombinasjonsbehandling til pasienter med personlighetsforstyrrelser med vesentlige eller dominerende trekk av emosjonelt ustabilitet. Døgnavdelingen på Solli DPS har 20 senger fordelt på en allmennpsykiatrisk post og en rehabiliteringspost. Fra høsten 2014 og i to år framover vil Døgavdelingen få veiledning av Finn Skårderud og Bente Sommerfeldt for videre implementering av mentaliseringsbasert miljøterapi. Veiledningen vil ha fokus på mentalisering, mentaliseringsbasert forståelse av alvorlig psykopatologi, MBT problemformulering og MBT behandlingsteknikker for miljøterapi. I forbindelse med denne satsningen vil det også bli gjennomført et kvalitetutviklingssprosjekt støttet av Helse-Vest gjennom “Såkornmiddel-2014”. Prosjektet innebærer måling av postatmosfære på ulike tidspunkt gjennom veiledningsperioden. Les mer på www.solli.no

Avdeling for gravide og småbarnsfamilier, Lade BehandlingsSenter, Blå kors

Familieavdelingen gir tverrfaglig spesialisert rusbehandling i institusjon til gravide og småbarnsfamilier med rus- og psykisk helseproblematikk. Familiene har store utfordringer på flere livsområder. Foreldrene har ofte en omfattende rushistorie og ulike former for personlighetsproblematikk. Mange preges av liten tillitt og har lite erfaring med trygge relasjoner. Størsteparten av barna er eksponert for rusmidler i svangerskapet og er sårbare barn i risiko. Familiene tilbys langtids innleggelse og poliklinisk oppfølging etter utflytting. Avdelingen har over lengre tid vært interessert i mentaliseringsbasert behandling. Gjennom prosjektet ”Å bygge et liv – og ta vare på det” valgte avdelingen å styrke kompetansen til hele personalgruppen (miljøterapeuter, psykologer og avdelingsleder) på dette feltet. I perioden 2012 – 2014 veiledet psykologspesialist Bente Sommerfeldt og professor Finn Skårderud avdelingen. Dette ble organisert ved en todagers introduksjonssamling med påfølgende sju veiledningssamlinger. Det ble også gjennomført studiebesøk ved Anna Freud Center.

Veiledning og opplæring var praksisnær og fordret stor grad av egenaktivitet hos personalet. Behandlerteamene bragte inn materiale fra arbeid med familiene i form av problemstillinger, kasusformuleringer og video-opptak fra miljøterapeutsamtaler, individualterapi, gruppe og samspillsveiledning. Det ble jobbet systematisk med 17 ledd i MBT, teoretisk forankring, stimulering av mentalisering hos personalet og bruk av modell-læring gjennom bl.a rollespill. Det var et gjennomgående fokus på mentaliseringsbasert miljøterapi. Det ble gitt konkrete verktøy for utvikling av det miljøterapeutiske arbeidet på avdelingen. En slik tilnærming beskrives utførlig i Skårderud og Sommerfeldts bok ”Miljøterapiboken: Mentaliseringsbaserte holdninger og handlinger” (Skårderud & Sommerfeldt, 2013). Personalgruppen opplevde veiledningen som svært stimulerende, og opplever å ha styrket sine ferdigheter i møte med mennesker som på ulike måter preges av mentaliseringssvikt. Avdelingen erfarer prinsipper for mentaliseringsbasert behandling som relevant og nyttig i arbeid med kompleks problematikk som krever både barne- og foreldre- perspektiv. Avdelingen jobber aktivt med å opprettholde en mentaliserende kultur der relasjonsarbeid og barnets behov for omsorg og trygg tilknytning er i sentrum.

MBT kvalitetslabratorium

Et tibud for deg som driver mentaliseringsbasert terapi, og som ønsker å utvikle deg videre. Les mer. 


Warning: Use of undefined constant WPSEO_Options - assumed 'WPSEO_Options' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/mentalis/public_html/wp-content/themes/mentalis/footer.php on line 2